fbpx

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeen- komst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door MRD Online aangeboden diensten (KVK 75979233 – vestigingsadres Kapiteinstraat 8 te Huissen)

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen MRD Online en de klant.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MRD Online waarbij derden zijn betrokken.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij MRD Online die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes / contracten

3.1. Door MRD Online uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. MRD Online is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd.

3.2. Geoffreerde prijzen zijn zonder BTW omdat MRD Online volgens de KOR (kleine ondernemingsregeling werkt)

3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4 Indien er een contract is afgesloten voor back-up, support en/of content toevoeging zoals genoemd in de offerte wordt voor het toevoegen van content beperkt tot een gemiddelde van twee keer per maand met een maximum van vierentwintig keer per jaar. Per jaar kan één extra webpagina worden toegevoegd. Indien er meerdere pagina’s met extra content benodigd zijn zal hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid

4.1. MRD Online verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

4.2. MRD Online spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door MRD Online niet kan worden aangehouden, zal MRD Online de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

4.3. MRD Online gebruikt de persoons,- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.

 4.4. MRD Online aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van MRD Online is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door MRD Online te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.2. De klant vrijwaart MRD Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.

5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als MRD Online de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van MRD Online.

5.4. De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens MRD Online na te komen.

5.5. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is MRD Online gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 6. Overmacht
6.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.

6.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 7. Betaling
7.1. Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de klant 50% van het overeengekomen bedrag. De klant ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van deze eerste betaling.

7.2. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de klant met het verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

7.3. Voor de betaling van onderhoud aan websites stuurt MRD Online de klant aan het begin van de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht een factuur of indien afgesproken één keer per jaar het volledige support bedrag voorafgaand van het jaar van onderhoud en support. Het support contract c.q. schriftelijke afspraak zal zonder tegen bericht stilzwijgend worden verlengd met één jaar. 

7.4. De klant voldoet alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van MRD Online onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Indien MRD Online tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus dossierkosten en rente.

7.7. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. Wanneer MRD Online bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. MRD Online is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

8.2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. MRD Online zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

8.3. MRD Online is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt MRD Online zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

8.4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.5. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.

KOR – Kleine ondernemingsregeling geen BTW:

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd na 17:00 en in het weekend. I.v.m. de nieuwe KOR (kleine ondernemingsregeling) wordt er geen BTW op de factuur vermeld.

U betaald mij geen BTW waardoor u geen BTW terug kan vragen bij de belasting.

CONTACT

MRD Online
Kapiteinstraat 8
6852PD Huissen
Tel: 06 27 07 77 70
info@mrdonline.nl

Pin It on Pinterest

Deel mijn website met anderen!